BAMS Ayurveda entrance question

BAMS Ayurveda entrance question. Here are some question asked in Entrance exam of BAMS nepal. Hope this will be helpful for students preparing for Ayurveda Entrance.

१.     उत्तम अनुशस्त्र कुन हो?

क. हस्त ख. जलौका ग. श्रृंग घ. स्वस्तिक

२.    षडरसयुक्त द्रव्य कुन हो?

क. पारद ख. लसुन ग. अमला घ. स्वर्ण

३.    शरीरमा शुक्र धातुको परिमाण कति हुन्छ?

क. १ अन्जली ख. ०.५ अन्जली ग. २ अन्जली घ. ८ बिन्दु

४.    कति दिनपछिको ज्वरलाई तरुण ज्वर भनिन्छ?

क.७ दिन ख. २४ दिन ग. २१ दिन घ. २८ दिन

५.    धानको वैग्यानिक नाम के हो?

a= Oriza sativa b = Bacopa minnieri          c= Triticum aesticale       d= Osimum sanctum

६.    शुक्र धातु के बाट बन्छ?

क. अस्थि ख. ओज ग. मज्जा घ. मेद

७.    आयुको निम्ति कुन कर्म उत्तम हुन्छ?

क. धर्म ख. अर्थ ग. काम घ. स्वास्थ्य

८.    फक्क रोग कसमा हुन्छ?

क. महिला  ख. वृद्ध ग. बाल घ. युवक

९.    कौमारभृत्यलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ?

क.  Paediatrics      ख.Obstetrics      ग.both a&b       घ. ENT

१०.    पहाडबाट निस्कने खनिज औषधि कुन हो?

क.लाछ्या ख. शिलाजित ग. मण्डुर घ. सबै

११.    आयुर्वेदको मुख्य सिद्धान्त कुन हो?

क.त्रिदोष ख. त्रिगुण ग. पञ्चमहाभूत घ. विकृति

१२.    Astanga Yoga is introduced by:

क.Charaka ख. Sushruta ग.= Patanjali घ. Kashyapa

१३.    आमाबाबुबाट बच्चामा सर्ने रोगलाई के भनिन्छ?

क.गर्भजन्य ख. सहज ग. कालज घ.जातज

१४.    गुर्वादी गुणको संख्या कति हुन्छ?

क. १० ख. १२ ग. १४ घ. २०

१५.   वमन द्रव्यहरुमा श्रेष्ठ द्रव्य कुन हो?

क. मुलेठी ख. नीम ग. मदनफल घ. पिप्पली

१६.    बोधक कफको स्थान कुन हो?

क. आमाशय ख. ह्रदय ग. शिर घ. जिब्रो

१७.   विदेह तन्त्रको अर्को नाम के हो?

क. शल्य तन्त्र ख. कायचिकित्सा ग. कौमारभृत्य घ. शालक्यतन्त्र

१८.    पाषाणभेदको प्रयोग कुन रोगमा गरिन्छ?

क. अश्मरी ख. वातरक्त ग. अम्लपित्त घ. सबै

१९.    मधुर रसले कुन दोष घटाउँछ?

क. पित्त र कफ ख. वात र कफ ग. वात र पित्त घ. वात,पित्त र कफ

२०.   कफको प्रकोपमा कुन चाहिँ संशोधन कर्म गरिन्छ?

क. विरेचन ख. वमन ग. महको सेवन घ. वस्ती

२१.    एक रातिमा कति प्रमाण हुन्छ?

क. ६० मि.ग्रा ख. १२५ ग्राम ग. ५०० मि.ग्रा घ. १२५ मि.ग्रा

२२.   रसाञ्जन कुन द्रव्यबाट बनाइन्छ?

क. दारुहरिद्रा ख. सर्ज ग. आम्र घ. गुडुची

२३.   सुतशेखर रसको प्रयोग कुन रोगमा गरिन्छ?

क. वातरक्त ख. अम्लपित्त ग. राजयछ्मा घ.कास

२४.   रजोनिवृत्ति कुन उमेरमा हुन्छ?

क. १४ वर्ष ख. ३० वर्ष ग. ५० वर्ष घ. ७० वर्ष

२५.   बृहतत्रयीमा कुन पर्दैन?

क.अष्टांगसंग्रह ख. अष्टांगहृदय ग. चरक संहिता घ. सुश्रुत संहिता

 

 

One thought on “BAMS Ayurveda entrance question”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.